3 Mayıs 2013 Cuma

GÖKTEN İNEN NUR

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

GÖKTEN İNEN NUR                                                                                                    

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana, alışkanlık perdesi arkasında, varlığı içindeki mucizeleri daima görmekten aciz olmuştur. Suda baktığı görüntüsünü, aynalara, odundan taştan heykellere, resimlere taşırken, kendini bilmede ve anlamada daima güçlük çekmiştir. Hz. İbrahim’in gençlik kıssasındaki, bir yaratıcıyı bulma istegi, Putları ret ile başlarken, küçük ten büyüge var olanlarda, bir yaratıcı bulma İç güdüsü Ay, Yıldız ve Güneş’e kadar uzanırken, Rabbin inayeti ile gerçeği bulması ve bu günkü Semavi dinlerin babası olma şerefine kavuşturulmuştur.

DİN; Allah tarafından belirlenen ve peygamberler vasıtasıyla insanlara tebliğ edilen, insanlara dünya ve ahrette saadet yollarını gösteren sistem

İslâmiyet Müslümanlık.

KUR’AN-ı Azimüsşan ; Şan ve şerefi yüce olan olan Kur’an.
Kur’an-ı   Cami ; her şeyi içine alan Kur’an-ı Kerim.
Kur’an-ı   Ekber’i âlem ; En büyük âlem kitabı olan, Kur’an-ı  Kerim/Alemin en büyük kitabı Kur’an-ı Kerim.
Kur’an-ı Hakim ;  Her âyet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’an.
Kur’an-ı Hakim-i Mucizü’l-beyân ; Sayısız hikmet ve faydalar bulunan, açıklamalarıyla akılları benzerlerini getirmekten aciz birakan Kur’an-ı Kerim.
Kur’an-ı kebir , Büyük Kur’an-ı Kerim.
KUR’AN-I Kerim ; Kur’an,Hz.Muhammed’e vahiyle indirilen en son ilahi kitap.
Kur’an-ı Mecid ; Azametli, şerefli,galip olan Kur’an.
Kur’an-ı Mucizü’l-beyan; Açıklamalarıyla akılları,benezirini yapmaktan aciz birakan Kur’an-ı Kerim. Beyanı beşer takatının haricinde olan Kur’an-ı Kerim.
Kur’an-ı Mübin , Hak ve hakikatı açıklayan Kur’an. Bu şekillerde tarif ve taltif edilirken,

Kur’an-ı Kerimin İsra Suresi 88 Ayeti “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla /De-ki And olsin, eğer bu Kur’an’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. “

Risale-i Nur’un Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesinin Mukaddeme (önsöz)Birinci cüz(kısım)da.Kur’ân nedir,tarifi nasıldır ? ı şu şekilde cevaplamaktadır.

Elcevap : On dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildigi gibi,KUR’AN,

*şu kitab-ı kebir’i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.

*şu ayat-ı tekviniyeyi (kainatta Allah’ın varlığına işaret eden deliller)okuyan mütenevvi (çeşitli) dillerinin tercüman-ı ebedisi.

*ve şu âlem-i gayp ve şahadet (gözle görülen) kitabının müfessiri (izah eden açıklıyan)

*ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin hazinelerinin keşşafı.(keşfeden,meydana çıkaran)

*ve sutur-i hadisatın (manalı olayların satırları)altında muzmer (gizli) hakaikin miftahı.(anahtarı)

*ve âlem’i şahadette (gözle görülen kainat)âlem-i gaybın (göremediğimiz, fakat Allah’ın yarattığı başka dünyalar) lisanı;

*ve şu âlem-i şahadet perdesi arkasında olan âlem-i gayp cihetinden gelen iltifat-ı ebediye-i Rahmaniye (Allah’ın sonsuz iltifatları) ve nitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin (Allah’ın yaratıklarına hitabları) hazinesi

*ve şu İslâmiyet âlem-i manevisinin (maddi olmayan içe ait) güneşi,temeli,hendesesi.(geometri,mühendislik.)

*ve avalim-i uhreviyenin (ahiret alemleri) mukaddes (mubarek,aziz,temiz.) haritası.
*ve zat ve sıfât ve esma ve suun-i İlahiyenin (Allah’a ait fiiller,işler) kavl-i şarihi,(açıklayıcı sözü)
tefsir-i vazıhı, (açıklayan tefsir) bürhan-ı kâtıı,(kesin delili) tercüman-ı satı (parlak tercüman)

*ve şu âlem-i insaniyetin (insanlık alemi) mürebbisi.(terbiye eden,yetiştiren)

*ve insaniyet-i Kübra (en büyük insanlık) olan İslâmiyetin mâ  (su)ve ziyası (ışık)

*ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi  (doğru yolu gösteren) ve hâdisi.*ve insana hem bir kitab-ı şeriat (kanun kitabı) hem bir kitab-ı dua,hem bir kitab-ı hikmet (varlıkların yaratılış sebeplerini açıklıyan kitap.)hem bir kitab-ı ubudiyet (kulluk kitab-ı)hem bir kitab-ı emir ve davet,hem bir kitab-ı zikir,hem bir kitab-ı fikir,hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitaparı tazammun (içinde bulunduran,ihtiva eden) eden tek, cami (toplayan) bir kitab-ı mukaddestir.

 *Hem bütün evliya ve sıddıkın ve urefa ve muhakkikinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına (tad alma yeri damak) lâyik ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir
KUR’AN;

*bütün âlemlerin Rabbi itibariyla. Allah’ın kelâmıdır.
*hem,bütün mevcudaın, İlahi ünvanıyla Allah’ın fermanıdır.
*hem, bütün semavat ve arzın Halik’i namına bir kitaptır.
*hem rububiyet (Allah’ın kayıtsız şartsız terbiye ediciliği)-i mutlaka cihetinde bir mükalemedir.(konuşma)
*hem saltanat-ı amme-i Sübhaniye (Allah’ın her şeye hükmeden,her şeyi kuşatan yönetici hakimiyeti) bir hutbe-i ezeliyedir.(varlığının başlangıcı olmayan Allah’ın insanlara ve cinlere bir hutbesi olan Kur’an)
*hem, rahmet-i vâsia-i muhita (her şeyi kuşatan geniş rahmet)nokta-i nazarında, bir defter’i iltifat’ı Rahmaniyedir.(sonsuz merhamet sahibi olan Allah’ın iltifatlarını içine alan defter-kur’an.)
*hem,uluhiyetin (Allah’ın hâkimiyeti ile kâinattaki her şeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi)  azamet-i haşmeti (ihtişamı,büyüklüğü) haysiyetiyle,(yüksek şerefiyle) başlarına bazen şifre bulunan bir muhabere (haberleşme)mecmuasıdır.
*hem İsm-i Azamın (Allah’ın yüce tahtı,hakimiyetinin ifadesi) muhitinden nuzul ile,(Kur’an’ın vahiy yoluyla Hz.Muhammed’e indirilmesi.) Arş’ı Azamın bütün muhatına (kuşatılmış,etrafı çevrilmiş.) batan ve teftis eden hikmetfeşan (faydaı bilgi yayan,) bir Kitab-ı mukaddestir.
*Ve şu sırdandır ki, “Kelâmullah”(Kur’an-ı Kerim)ünvanı, kemal-i liyakatle Kur’an’a verilmiş ve daima da veriliyor.

*Kur’an’dan sonra, sair enbiyanın (peygamberler)kütüp (kitaplar)ve suhufları (sahifeler) derecesi gelir.
Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin (Allah’a ait kelimeler) ise, bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz’i bir unvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz’i bir isim ile ve has bir rububiyet ile mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükalemedir.(konuşma) Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibariyla cok muhteliftirb.

ÜÇÜNCÜ CÜZ
Kur’ânasırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini (kitaplar) ve meşrepleri(adet,meslek)
Muhtelif bütün evliyanın risalelerini (yazılmış küçük kitap) ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın(ilim ve takvasıyla Peygamber efendimizin gerçek varisleri)eserlerini tazammun
(içine alma) eden ve cihat-ı sittesi (altı yön,taraf) parlak ve evhamüşübehatın (asılsız,zanlı süpheler.) zülümatından (karanlık) musaffa (safileşmiş,süzülmüş) ve nokta-i istinadı bilyakin (süphesiz,kesin olarak) vahy-i semaviyi (Allah tarafından gönderilen emirler kitabı) ve kelam-ı ezeli (Allah’ın söze,Kur’an-ı Kerim ayetleri) ve hedefi ve gayesi bilmüşahede (gözle görülerek) saadei ebediye, İçi bilbedahe (açık olarak) halis (hilesiz,temiz) hidayet (doğru,hak olan) üstü bizzarure envar-ı iman,(iman nurları) altı biilmeyakin (her şeyi ilimle ve bazı işaretleriyle ilerek, hakikatın kesin bir tarzda bilme) delil ve bürhan,(delil,ispat) sağı bittecrübe (tecrübe ile) teslim-i kalp ve vicda. Solu biaynelyakin (görür derecede) teshir-i akıl (aklı büyüleme) ve iz’an, (anlayış,kavrayış) meyvesi bi hakkalyakin (doğrulugunda asla süphe olmayan hal,yaşar gibi kesin bilircesine) rahmet-i Rahman ve dâr-ı cinan (Cennet yurtları) makamı değer,seviye) ve revacı (değer kazanma,sürüm) bilhads-i sadık (doğru bir sezgi ile/tam bilme) makbul-i melek (meleklerin kabul edip beğendiği şey) ve ins ü can (insanlar ve cinler) bir kitab-ı semavidir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder